Thẻ: Chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân