Thẻ: Con sinh ở nước ngoài có được đăng ký khai sinh ở Việt Nam?