Cổ phần ưu đãi và đặc quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi

Cổ phần ưu đãi là một trong 02 loại cổ phần của công ty cổ phần. Vậy chính xác cổ phần ưu đãi là gì? Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi có những quyền và nghĩa vụ như thế nào? Để giải đáp cho vấn đề này, Luật Hải Việt mời quý bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây.

cổ phần ưu đãi

Cổ phần ưu đãi là gì?

Hiện nay, không có quy định pháp luật cụ thể nào quy định thế nào là cổ phần ưu đãi. Đây là một loại cổ phần đặc biệt bên cạnh cổ phần phổ thông mà theo đó, sẽ mang lại cho người sở hữu những ưu đãi nhất định so với những gì mà cổ đông phổ thông có thể đem lại. Đó là những ưu đãi trong quá trình quản lý hoạt động của công ty hay ưu đãi về mức hưởng lợi tức,…

Phân loại cổ phần ưu đãi

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ phần ưu đãi gồm các loại sau:

– Cổ phần ưu đãi cổ tức: là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng.

– Cổ phần ưu đãi hoàn lại: là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại và Điều lệ công ty.

– Cổ phần ưu đãi biểu quyết: là cổ phần phổ thông có nhiều hơn phiếu biểu quyết so với cổ phần phổ thông khác; số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

– Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông ưu đãi

Đối với cổ đông ưu đãi cổ tức

Cổ đông ưu đãi cổ tức được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức được quy định tại Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

  • Nhận cổ tức theo quy định;
  • Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;
  • Các quyền khác như cổ đông phổ thông, ngoại trừ hạn chế dưới đây.

Hạn chế đối với cổ đông ưu đãi cổ tức: Không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Đối với cổ đông ưu đãi biểu quyết

Cổ đông ưu đãi biểu quyết sẽ có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông khác. Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết được quy định tại Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

  • Biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2020.
  • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.
  • Các quyền khác như cổ đông phổ thông, ngoại trừ hạn chế dưới đây.

Hạn chế của cổ đông ưu đãi biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.

Đối với cổ đông ưu đãi hoàn lại

Cổ đông ưu đãi hoàn lại có quyền yêu cầu Công ty hoàn lại vốn góp theo các điều kiện các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại và Điều lệ công ty. Quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại được quy định tại Điều 118 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

  • Được công ty hoàn lại vốn góp, ngoại trừ trường hợp bị hạn chế dưới đây;
  • Các quyền khác như cổ đông phổ thông, ngoại trừ trường hợp bị hạn chế dưới đây.

Hạn chế của cổ đông ưu đãi hoàn lại: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 148 của Luật này.

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *