Thẻ: Sai số CCCD trên sổ đỏ có làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất không?