Khi nào phải gửi thông báo trả cổ tức cho cổ đông?

Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính. Trước khi trả cổ tức, công ty có trách nhiệm gửi thông báo tới cổ đông. Cụ thể, việc gửi thông báo này được quy định như sau.

1. Thời điểm thanh toán cổ tức cho cổ đông

Căn cứ tại khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc trả cổ tức như sau:

“4. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức…”

Như vậy, thời điểm thanh toán cổ tức cho cổ đông được xác định là sau khi kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và cổ tức phải được thanh toán trong vòng 06 tháng.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên diễn ra mỗi năm một lần, trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính (tức cuộc họp ĐHĐCĐ  của năm 2022 sẽ tổ chức chậm nhất vào tháng 4/2023, cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2023 là tháng 4/2024)

Lưu ý: Năm tài chính được đề cập áp dụng với doanh nghiệp lựa chọn năm tài chính trùng với năm dương lịch.

(Khi nào phải gửi thông báo trả cổ tức cho cổ đông?)

2. Khi nào phải gửi thông báo trả cổ tức cho cổ đông?

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, thông báo về trả cổ tức được quy định như sau:

“4. … Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức”

Như vậy, công ty cổ phần phải gửi thông báo trả cổ tức cho cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Phương thức gửi do công ty quyết định, có thể là gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc phương thức điện tử, nhưng phải bảo đảm được gửi đến cổ đông theo địa chỉ họ đã đăng ký.

3. Nội dung thông báo về trả cổ tức gồm những thông tin gì?

Thông báo về trả cổ tức bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

  • Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  • Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân;
  • Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
  • Số lượng cổ phần từng loại của cổ đông; mức cổ tức đối với từng cổ phần và tổng số cổ tức mà cổ đông đó được nhận;
  • Thời điểm và phương thức trả cổ tức;
  • Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Luật Hải Việt qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *