Trả cổ tức khi cổ đông chuyển nhượng cổ phần

Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính. Trong trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần sau khi có danh sách trả cổ tức thì việc chi trả cổ tức được thực hiện như thế nào?

1. Điều kiện chi trả cổ tức đối với từng loại cổ phần

Đối với cổ phần ưu đãi cổ tức:  Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng.

  • Cổ tức cố định: Không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty; mức cổ tức được ghi rõ trong cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.
  • Cổ tức thưởng: Phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi rõ trong cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

Đối với cổ phần phổ thông: Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng.  

Công ty chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
  • Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
  • Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

2. Chủ thể nào có thẩm quyền quyết định mức chi trả cổ tức?

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông như sau:

“2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây:

b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;”

Theo đó, khi công ty cổ phần đáp ứng được các điều kiện chia cổ tức thì mức chia cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

(Trả cổ tức trong trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần sau khi có danh sách chi trả)

3. Việc trả cổ tức được thực hiện trong thời gian bao lâu?

Căn cứ khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về trả cổ tức như sau:

“4. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức…”

Theo đó, cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

4. Trả cổ tức khi cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức

Căn cứ khoản 5 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về trả cổ tức như sau:

“5. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.”

Theo đó, trong trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Luật Hải Việt qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *