Quy trình thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai

Quy trình thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai

 Nếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị cấp sai thì cần phải thực hiện thủ tục thu hồi và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu nội dung Quy trình thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai.

Quy trình thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai
Quy trình thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai

Khi nào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi

Căn cứ Điều 106 Luật Đất đai 2013. Quy định về đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp như sau:

Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Lưu ý:

Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 106 do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật đất đai quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Như vậy, trường hợp bị sai sót thông tin về thửa đất sẽ được cơ quan nhà nước đính chính lại thông tin.;Trường hợp do cơ quan cấp không đúng thẩm quyền thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận theo căn cứ bên trên.

Xem thêm: Căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai dựa vào những quy định nào?

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi GCN quyền sử dụng đất

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận tại thời điểm thu hồi Giấy chứng nhận.

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp người sử dụng đất không đồng ý với việc giải quyết của cơ quan. Thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Thẩm quyền thu hồi đất được quy định cụ thể như sau

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

  • Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
  • Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

  • Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;
  • Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Trong trường hợp họ được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Quy trình thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quy trình thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai
Quy trình thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai

Trường hợp 1. Thu hồi theo bản án, quyết định của Tòa án

Trường hợp Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai có bản án, quyết định có hiệu lực thi hành, trong đó có kết luận về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp thì việc thu hồi Giấy chứng nhận được thực hiện theo bản án, quyết định đó.

Trường hợp 2. Thu hồi theo quyết định của cơ quan thanh tra 

Trường hợp cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, nếu kết luận đó là đúng thì quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; trường hợp xem xét, xác định Giấy chứng nhận đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan thanh tra

Trường hợp 3. Thu hồi theo kiến nghị của người sử dụng đất 

Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có trách nhiệm kiểm tra, xem xét, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp 4. Thu hồi theo quyết định của cơ quan cấp giấy chứng nhận

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật Đất đai phát hiện Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì kiểm tra lại, thông báo cho người sử dụng biết rõ lý do và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định.

Xem thêm: Hòa giải tranh chấp đất đai như thế nào?

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *