Thẻ: Có được đăng ký nhãn hiệu tên người nổi tiếng không?