Thẩm quyền chào bán trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần

Thẩm quyền chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty cổ phần được pháp luật quy định như thế nào? Cùng Luật Hải Việt tìm hiểu vấn đề này trong bài viết dưới đây.

1. Thẩm quyền chào bán trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần

Khoản 1 Điều 130 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về thẩm quyền chào bán trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần như sau:

“1. Công ty quyết định chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định sau đây:

a) Đại hội đồng cổ đông quyết định về loại, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm theo chứng quyền. Việc biểu quyết thông qua nghị quyết về chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 148 của Luật này;

b) Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác và trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Hội đồng quản trị có quyền quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ về chào bán trái phiếu.”

Căn cứ theo quy định pháp luật, thẩm quyền trong việc chào bán trái phiếu riêng lẻ được phân ra như sau:

  • Đại hội đồng cổ đông quyết định về loại, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm theo chứng quyền.
  • Hội đồng quản trị quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất (trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác và trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).
(Ai có quyền chào bán trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần)

2. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng và chào bán trái phiếu riêng lẻ

Căn cứ quy định tại Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2020, thủ tục chào bán và chuyển nhượng trái phiếu riêng lẻ được thực hiện nhu sau:

Bước 1: Công ty công bố thông tin

  • Công bố thông tin trước mỗi đợt chào bán cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu.
  • Thông báo đợt chào bán cho sở giao dịch chứng khoán trước ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt chào bán trái phiếu.

Bước 2: Công ty công bố thông tin kết quả của đợt chào bán

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán trái phiếu, Công ty cổ phần phải công bố kết quả chào bán cho các nhà đầu tư đã mua trái phiếu và thông báo kết quả đợt chào bán đến sở giao dịch chứng khoán.

Bước 3: Tiến hành chuyển nhượng trái phiếu

Trái phiếu phát hành riêng lẻ được chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện về đối tượng mua trái phiếu riêng lẻ quy định tại khoản 2 Điều 128 Luật Doanh nghiệp 2020, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, phán quyết của Trọng tài có hiệu lực hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.

3. Có thể mua trái phiếu của Công ty cổ phần bằng gì?

Điều 131 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về mua cổ phần, trái phiếu của Công ty cổ phần như sau:

“Cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ một lần.”

Căn cứ quy định trên, nhà đầu tư có thể mua trái phiếu của công ty cổ phần bằng:

  • Đồng Việt Nam;
  • Ngoại tệ tự do chuyển đổi;
  • Vàng;
  • Quyền sử dụng đất;
  • Quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ một lần.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hải Việt về “Thẩm quyền chào bán trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần”. Cảm ơn Quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Luật Hải Việt qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *