Góp vốn thành lập Công ty cổ phần bằng quyền sử dụng đất được không?

Tài sản để góp vốn thành lập Công ty cổ phần không chỉ là đồng tiền Việt Nam mà còn bằng nhiều loại tài sản khác. Cụ thể, việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần bằng quyền sử dụng đất có được pháp luật cho phép không? Luật Hải Việt trả lời vấn đề này như sau.

1. Vốn của công ty cổ phần được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2020, vốn của Công ty cổ phần được quy định như sau:

  • Vốn điều lệ:

Là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty. Trong đó:

Cổ phần đã bán: Là cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.

Cổ phần chưa bán: Là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán cho công ty. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần các loại chưa được đăng ký mua.

  • Cổ phần được quyền chào bán:

Là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ chào bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.

  • Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong 03 trường hợp:

– Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

– Công ty mua lại cổ phần đã bán;

– Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

(Góp vốn bằng quyền sử dụng đất có được không)

2. Dùng quyền sử dụng đất để góp vốn thành lập công ty cổ phần được không?

Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tài sản góp vốn như sau:

“Điều 34. Tài sản góp vốn

1. Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

2. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều này mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, tài sản góp vốn thành lập Công ty cổ phần có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Lưu ý: Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn. Bên cạnh đó, để góp vốn bằng quyền sử dụng đất, cần đáp ứng được những điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hải Việt về “Góp vốn thành lập Công ty cổ phần bằng quyền sử dụng đất có được không?” Cảm ơn Quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Luật Hải Việt qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

One thought on “Góp vốn thành lập Công ty cổ phần bằng quyền sử dụng đất được không?

  1. Pingback: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Công ty TNHH Luật Hải Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *