Một người có thể làm giám đốc nhiều công ty cổ phần không?

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong công ty cổ phần, là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Để có thể trở thành Giám đốc/ Tổng giám đốc phải đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn, điều kiện mà pháp luật và doanh nghiệp đặt ra. Vậy theo quy định hiện hành, một người có thể làm giám đốc nhiều công ty cổ phần không?

1. Quy định của pháp luật về Giám đốc công ty cổ phần

Căn cứ theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020, Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty, có trách nhiệm điều hành theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Giám đốc công ty cổ phần được Hội đồng quản trị bổ nhiệm từ thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê theo hợp đồng lao động. Do đó, sẽ chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Giám đốc công ty cổ phần

a/ Đối với Tổng giám đốc công ty đại chúng và công ty cổ phần thuộc sở hữu nhà nước.

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định, đối với công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước, Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

  • Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
  • Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ;
  • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.

Trong đó:

  • Doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020)
  • Công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ hoặc đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định. (Điều 32 Luật Chứng khoán 2019)
(Một người có thể làm giám đốc nhiều công ty cổ phần không?)

b/ Đối với công ty cổ phần ngoài nhà nước

Trong trường hợp này, tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Tổng giám đốc không quá khắt khe. Bên cạnh những quy định cấm tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020, những cá nhân có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh đều có thể trở thành Tổng giám đốc công ty cổ phần.

3. Một người có thể làm giám đốc nhiều công ty cổ phần không?

Căn cứ các quy định nêu trên về tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Giám đốc công ty cổ phần. Đồng thời, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 về Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

“2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật…”

Đối chiếu quy định trên, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, pháp luật không cấm một người đồng thời là giám đốc cho nhiều công ty cổ phần.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hải Việt về vấn đề “Một người có thể làm giám đốc tại nhiều công ty cổ phần không?” Cảm ơn Quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Luật Hải Việt qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *