Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần phải có bằng cử nhân kế toán?

Quy định về điều kiện của Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần ra sao? Trưởng Ban kiểm soát có bắt buộc phải có bằng cử nhân chuyên ngành kế toán hay không? Luật Hải Việt sẽ làm rõ vấn đề này trong bài viết dưới đây.

1. Quy định về Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Ban kiểm soát là một cơ quan do Đại hội đồng cổ đông thành lập để giúp cơ quan này kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý, điều hành công ty; trong việc chấp hành pháp luật, điều lệ và các quyết định của cơ quan đó. Có thể thấy, nhiệm vụ của Ban kiểm soát giống với các cơ quan tư pháp trong bộ máy chính trị Việt Nam.

Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

(Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần phải có bằng cử nhân kế toán?)

2. Điều kiện cần để trở thành Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần

Trưởng Ban kiểm soát trước hết là một Kiểm soát viên. Căn cứ quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Kiểm soát viên phải đáp ứung các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

  • Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
  • Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  • Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
  • Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Ngoài ra, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

3. Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần bắt buộc phải có bằng cử nhân kế toán?

Khoản 2 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.”

Theo đó, trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên (trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn) thuộc một trong các chuyên ngành sau đây:

  • Kinh tế, tài chính;
  • Kế toán, kiểm toán;
  • Luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, không nhất thiết trưởng Ban kiểm soát bắt buộc phải có bằng cử nhân kế toán mà có thể là bằng cử nhân luật, tài chính, quản trị kinh doanh,…

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hải Việt về “Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần phải có bằng cử nhân kế toán?”. Cảm ơn Quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi!

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Luật Hải Việt qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *