Quyền tài sản trong sở hữu trí tuệ

Quyền tài sản trong sở hữu trí tuệ

Quyền tài sản trong sở hữu trí tuệ là một trong những quyền cơ bản và quan trọng nhất trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Quyền tài sản được hiểu là những quyền của tác giả tự mình hoặc cho phép người khác sử dụng tác phẩm và được hưởng các lợi ích vật chất của việc sử dụng đó và được bảo hộ có thời hạn.

Quyền tài sản trong sở hữu trí tuệ
Quyền tài sản trong sở hữu trí tuệ

Quyền tài sản là gì 

Quyền tài sản là một quyền thuộc về quyền tác giả, là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Đối tượng quyền tài sản bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

Quyền tài sản bao gồm các quyền sau:

Làm tác phẩm phái sinh, là quyền làm tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.

Biểu diễn tác phẩm trước công chúng: là quyền của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện biu din tác phẩm một cách trực tiếp hoặc thông qua các bản ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được. Biểu diễn tác phẩm trước công chúng bao gồm việc biểu diễn tác phẩm tại bất cứ nơi nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

Quyền sao chép tác phẩm: là quyền của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện việc tạo ra bản sao tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc tạo ra bản sao dưới hình thức điện tử.

Quyền phân phối bản gốc hoặc bản sao tác phẩm: là quyền của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện bằng bất kỳ hình thức, phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được để bán, cho thuê hoặc các hình thức chuyển nhượng khác bảgốc hoặc bản sao tác phẩm.

Quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác:  là quyền của chủ sở hữu quyn tác giả độc quyn thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện việc đưa tác phẩm hoặc bản sao tác phẩm đến công chúng mà công chúng có thể tiếp cận được tại địa điểm và thời gian do chính họ lựa chọn.

Quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính:

  •  Là quyền của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện việc cho thuê đ khai thác, sử dụng có thời hạn.
  • Quyền cho thuê đối với chương trình máy tính không áp dụng trong trường hợp bản thân chương trình đó không phải là đối tượng chủ yếu để cho thuê như chương trình máy tính gắn với việc vận hành bình thường các loại phương tiện giao thông hoặc các máy móc, thiết bị kỹ thuật khác.

Lưu ý:

  • Các quyền quy định trên do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.
  • Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền quy định trên phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Đặc điểm của quyền tài sản

Quyền tài sản trong sở hữu trí tuệ là quyền của chủ sở hữu tác phẩm để sử dụng, sao chép, phân phối và bán tác phẩm đó. Đây là khía cạnh quan trọng của sở hữu trí tuệ và được bảo vệ bởi các đạo luật về sở hữu trí tuệ.

Các đặc điểm chính của quyền tài sản trong sở hữu trí tuệ bao gồm:

  • Tính tài sản: Quyền tài sản là một tài sản có giá trị có thể được sử dụng để kiếm lợi.
  • Tính phổ biến: Quyền tài sản có thể được chuyển nhượng, bán hoặc cấp phép cho người khác.
  • Tính thời hạn: Quyền tài sản có thời hạn bảo vệ, thường là từ 10 đến 20 năm, tùy thuộc vào loại sở hữu trí tuệ.
  • Tính đăng ký: Để được bảo vệ, quyền tài sản trong sở hữu trí tuệ phải được đăng ký với cơ quan bảo vệ sở hữu trí tuệ.
  • Tính giới hạn: Quyền tài sản trong sở hữu trí tuệ có giới hạn và không bảo vệ quyền của chủ sở hữu trên mọi mặt trận. Ví dụ như một bức tranh không thể được bảo vệ bởi quyền tài sản trong sở hữu trí tuệ nếu nó được sáng tác trước khi luật bảo vệ sở hữu trí tuệ được ban hành.

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Luật Hải Việt qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *