Công ty cổ phần có thể thuê Tổng giám đốc không?

Tổng giám đốc công ty cổ phần có bắt buộc phải là thành viên công ty không? Công ty cổ phần có được thuê Tổng giám đốc không? Luật Hải Việt giải đáp vấn đề này như sau.

1. Tổng giám đốc công ty cổ phần là ai?

Tổng giám đốc là người giữ chức vụ điều hành cao nhất trong công ty cổ phần. Khoản 2 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về Tổng giám đốc như sau:

“2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.”

Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho công ty thì Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

2. Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ gì?

Với vai trò là người điều hành công việc kinh doanh của công ty, các quyền và nghĩa vụ Tổng giám đốc đều xuất phát và gắn liền với vai trò lãnh đạo này. Cụ thể, tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về các quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc bao gồm:

 • Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 • Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 • Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
(Công ty cổ phần có thể thuê Tổng giám đốc không?)

3. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Tổng giám đốc

a/ Đối với Tổng giám đốc công ty đại chúng và công ty cổ phần thuộc sở hữu nhà nước.

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định, đối với công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước, Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

 • Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
 • Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ;
 • Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.

Trong đó:

 • Doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020)
 • Công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ hoặc đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định. (Điều 32 Luật Chứng khoán 2019)

b/ Đối với công ty cổ phần ngoài nhà nước

Trong trường hợp này, tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Tổng giám đốc không quá khắt khe. Bên cạnh những quy định cấm tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020, những cá nhân có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh đều có thể trở thành Tổng giám đốc công ty cổ phần.

4. Công ty cổ phần có thể thuê Tổng giám đốc không?

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Như vây, Công ty cổ phần hoàn toàn có thể thuê người khác làm Tổng giám đốc để điều hành hoạt động kinh doanh.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hải Việt về vấn đề “Công ty cổ phần có được thuê Tổng giám đốc không”. Cảm ơn quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi.

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Luật Hải Việt qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *