Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là cuộc họp mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công ty nói chung và với các cổ đông nói riêng. Việc tổ chức cuộc họp được thực hiện theo trình tự, thủ tục nhất định nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi cho các bên liên quan.

1. Thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra thường niên mỗi năm một lần hoặc họp bất thường.

Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020, trong cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông, các vấn đề sau đây sẽ được thảo luận và thông qua:

 • Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
 • Báo cáo tài chính hằng năm;
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 • Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 • Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;
 • Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
 • Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

3. Thẩm quyền triệu tập họp

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường.

Đối với họp bất thường, Hội đồng quản trị chỉ được triệu tập họp nếu:

 • Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;
 • Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
 • Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này;
 • Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
 • Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
(Cuộc họp đại hội đồng cổ đông)

4. Trình tự tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Trình tự tổ chức họp được thực hiện như sau:

Bước 1: Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp

Danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn. (Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020)

Bước 2: Mời họp

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.

Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty; trường hợp công ty xét thấy cần thiết thì đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương theo quy định của Điều lệ công ty.

Bước 3: Tiến hành cuộc họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Trường hợp việc tổ chức họp lần thứ nhất không được diễn ra do không đáp ứng điều kiện, cuộc họp sẽ bị hủy và tổ chức lại các lần sau đó. Ứng với mỗi lần tổ chức lại, điều kiện về số cổ đông dự họp sẽ giảm đi cho đến khi tổ chức họp lần thứ ba, được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. (Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020)

Trên đây là một số nội dung liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cảm ơn Quý bạn đọc đã quan tâm theo dõi.

Khuyến nghị của Công ty TNHH Luật Hải Việt:

Bài viết được chuyên gia của Công ty TNHH Luật Hải Việt thực hiện nhằm mục đích phổ biến kiến thức pháp luật, không nhằm mục đích thương mại. Quý vị bạn đọc có thắc mắc, cần tư vấn vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Luật Hải Việt qua hotline: 0943.812.889, E-mail: luathaiviet@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *